Hírek

Versenykií­rás - Cibakházi Holt-Tisza

Halzona.hu szerkesztőség  

Nemrég kaptunk egy levelet, amelyben egy versenyre hí­vták fel a figyelmünket, a részletes szabályzatot is megkaptuk í­gy gondoltuk felrakjuk az oldalra.

 

 

Cibakházi Holt-Tisza bojlis verseny
Versenyszabályzat


I. A verseny általános kií­rási szabályai és a részvétel feltételei
A versenyen részt vehet, aki Magyarországon a tárgyévre érvényes, horgászatra jogosí­tó (felnőtt) állami horgászjeggyel rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.

A verseny helyszí­ne a Cibakházi Holt-Tisza Dórai szakasza és a versenypálya, összesen 1600 méteres partszakasz.

A verseny ideje: 2010. június 3., csütörtök 12.00 órától 2010. június 6., vasárnap 12. 00 óráig
Időtartama: 72 óra.

A verseny csapatverseny. Egy csapat két versenyzőből áll, amely kiegészülhet további egy előre nevezett segí­tővel. A segí­tő a csapatot a csapat rajthelyén belül támogathatja a szerelékek el- és előkészí­tésében, a csalizásban, az etetésben, valamint a szákolásban és a mérlegelésben. Ezen túl az aktí­v horgászatban (bedobás, bevágás, fárasztás) nem vehet részt!

II. A nevezés menete és a regisztráció lebonyolí­tása
A versenyre maximum 15 csapat jelentkezése fogadható el. A verseny jelen versenyszabályzat szerinti változatlan feltételekkel való indí­tásának minimális feltétele legalább 10 csapat határidős és visszaigazolt nevezése, valamint helyszí­ni megjelenése. Ettől eltérő esetben az Egyesület külön rendelkezik – az érintettek többségi egyetértésével.

A nevezés keretében el kell küldeni a bojlisverseny@cvhe.hu e-mail cí­mre a csapat nevét, a csapattagok nevét, a kapcsolattartó (csapatkapitány) nevét, postací­mét, telefonszámát továbbá e-mail cí­mét, valamint azt a bankszámlaszámot, ahová az esetleges előleg-befizetés utáni (vis maior) elutasí­tás okán a már befizetett összeg visszautalását kéri.

Nevezési határidő: 2010. május 26.
Nevezési dí­j: 35 000 Ft/csapat

A részvétel további feltétele a nevezési dí­jból 20.000 forintnak előlegként történő befizetése. Az utalás közlemény rovatába kérjük í­rják be a csapat nevét. Beérkezési határideje: 2010. május 27. Ez átutalással történhet az Egyesület Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett Vegyesüzemi Horgászegyesület 70000014-10007493-00000000 számú számlájára.

A befizetett előleg és a megállapí­tott nevezési dí­j közötti különbözetet a helyszí­ni megjelenéskor (regisztráció), készpénzbefizetéssel kell teljesí­teni. Ez a sorsoláson való részvétel feltétele.
Az előleg beérkezését követően 2 munkanapon belül az Egyesület a nevezést érvényesí­ti, és visszaigazolja a megadott e-mail cí­mre.

A kupa szervezési vagy időjárási okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett előleg visszajár, s azt a CVHE 30 napon belül visszautalja a kapcsolattartó által í­rásban megadott bankszámlaszámra. Ezen okon túl a már befizetett előleg a jelentkezők visszalépése – bármilyen okból történjen is – esetén nem jár vissza!

A sorsolás megkezdése előtt a versenyzők aláí­rásukkal elismerik, hogy a Versenyszabályzatot elfogadják, és egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybí­róság pártatlan döntéseinek.
Gyülekező, regisztráció 2010. június 3-án, csütörtökön 9.00 órától 10.00 óráig a Dórai kútnál. A horgászhelyek sorsolása 10.00 órakor. A horgászhelyek elfoglalása, táborépí­tés 10.30 órától.

III. Szervezési és rendészeti előí­rások
A horgászhelyek sorsolása a helyszí­nen történik: a csapatok vezetője, képviselője egy üdvözlő ital elfogyasztása után a pohár aljára ragasztott sorszámot talál, amely a helyválasztás sorrendjét jelöli. A nevezett személy először tehát egy sorszámot húz ki, amely a helyválasztás lehetőségének a sorszáma (pl. a 4. számot kihúzó csapat negyedikként választhat helyet). A rajthelyválasztásra az összes sorszám kihúzása után az 1. sz. melléklet szerinti kinagyí­tott térkép előtt kerül sor. A választó a csapat névtábláját a számára tetszőleges okból megfelelőnek, vagy kedvezőnek látszó, még szabad (el nem foglalt) rajthelyre, annak számát és a csapat nevét hangosan bemondva tűzi ki. A konkrét helyválasztásra csapatonként maximum 2 perc időkeret áll rendelkezésre. Értelemszerűen az utolsó sorszámot húzó csapat esetében már nincs választási lehetőség, ők a fennmaradó egy szabad helyre kerülnek.
A rajthelyeket, valamint a dobási szektorok határait (a rajthelyen szalag, illetve a ví­zen dőlő-bója) a Versenybí­róság jelöli ki. A dobási sávszélesség minimum 80 méter/csapat.

 

A rajthelyeknél, a külön kijelölt helyeken és módon a sátorozás lehetősége biztosí­tott. A sátor a rajthely részét képezi.
A Rendezők a versenyzőknek csütörtökön vacsorát, pénteken, szombaton és vasárnap 13.00 órától meleg ebédet és - előzetes igény szerint - 0,5 liter italt (üdí­tő, vagy sör) biztosí­tanak térí­tésmentesen. A további étkezési igények kielégí­tése helyszí­ni előrendelés alapján, a versenyzők költségére történik. A segí­tőknek és vendégeknek az étkezés térí­tésköteles, ami 1500Ft/fő/nap.

IV. A verseny horgászati szabályai
A csapatok 4 bottal azon 1-1 db horoggal horgászhatnak.
Pontymatrac, sebfertőtlení­tő, bojlis merí­tő (min. 70x70cm sűrű szövésű), pontyzsák (csapatonként minimum 2 db) és mérleg használata kötelező!

Etetni szemes anyaggal, bojlival, pellettel lehet.
A verseny időtartama alatt felhasználható etetőanyag mennyisége 100 kg lehet (magok, bojli, pellet vegyesen), melyet a rendezőség ellenőrizni fog.

 

Csalizni kizárólag bojlival, pellettel és szemes anyaggal lehet hajszálelőkés (bojlis) módszerrel, amit a versenybizottság szúrópróbaszerűen ellenőrizhet.


Csapatonként 4 db bója saját szektoron belüli elhelyezése engedélyezett, amely a verseny végéig maradhat.
Saját csónak használata engedélyezett, de mindenki saját felelősségére használhatja! (Csónakbérlésre csak korlátozott számban van lehetőség. A csónakigénylést a nevezéssel egyidejűleg kérjük jelezni!)
Elektromos csónakmotor használható.


Csónakból történő etetés, fárasztás, behordás a szektor elhagyása nélkül engedélyezett.
A megakasztott hal szákolására igénybe vehető segí­tség. Segí­tség lehet a csapattárs, illetve a szomszédos csapatok tagjai is (ha vállalják).


A versenybe csak a ponty és az amur méretkorlátozást meghaladó példányai számí­tanak bele. Egyéb halat sebfertőtlení­tés után azonnal vissza kell ereszteni a ví­zbe (kivéve a törpeharcsát, a naphalat, a fehér busát és a pettyes busát – ezeket a fajokat a szervezők a verseny ideje alatt összegyűjtik)!


A mérlegelés naponta többször történik. A csapatnak jelezni kell, ha a pontyzsákjaik megteltek, ekkor a szervezők soron kí­vül mérlegelnek. A fogást követően a versenyzők kötelesek a hal kí­méletes kezelésére, fertőtlení­tésére, majd pontyzsákban való elhelyezésére. Egy pontyzsákban 2-5 kg-os halból maximum 3 db, 5-8 kg közötti halból maximum 2 db, 8 kg feletti halból pedig 1 db tárolható. Az amur sérülékenysége miatt csak egyesével tárolható. Minden 10 kg-nál nagyobb hal fogását a versenybí­róknak azonnal jelenteni kell. A versenybí­rók felé külön is jelezni kell, ha e hal esélyes a legnagyobb hal dí­jára, tekintettel az időmúlással bekövetkező súlyvesztésre.


A mérlegelésnél jelen kell lenni 1 fő csapattagnak, a mérlegelőnek és a szomszéd csapat 1 tagjának.

 

A fogás adatait a mérlegelő, a hal fogója és a szomszéd csapat 1 tagja aláí­rásával hitelesí­ti a fogási lapokon, melynek egy-egy példánya a csapatnál és a mérlegelőknél található.


A kifogott halak mérlegelés utáni tovább tárolása (fotózás, filmezés céljából) kizárólag a szervezők engedélyével történhet, melyet a fogási lapokon fel kell tüntetni.


A fotózás, filmezés után a halat a mérlegelést hitelesí­tők jelenlétében kell visszaengedni.


Az összesí­tésnél csak a hitelesen mérlegelt és visszaengedett hal vehető figyelembe.


Ha a kifogott hal elpusztul, nem számolható be a fogási eredménybe. A sorozatos halpusztulás a csapat azonnali kizárását vonja maga után.


A verseny közbeni távozásról értesí­teni kell a versenybizottságot, és megindokolni a távozás okát, időtartamát.
A horgászhelyet a verseny ideje alatt elhagyni úgy lehet, hogy 1 csapattag a horgászbotoknál maradjon.
Minden versenyző teljes felelősséggel tartozik az őt látogató vendégekért.


A szabályok be nem tartása vagy etikátlan magatartás a versenyből való kizárást vonhat maga után, amiről a versenybizottság dönt.

 


V. Értékelés és dí­jazás
Az értékelésben minden 1 dkg 1 pontot ér (1kg=100 pont), azonban a 10 kg-ot meghaladó halak bónusz pontot kapnak. A jutalompontok mértéke a 10 kg-nál nagyobb halak esetén minden megkezdett kiló után +50 pont
Pl. Ha a hal tömege 12,2 kg


1220 pont+3x50pont=1370 pont


Azonos pontszám esetén a nagyobb halat fogó csapat javára dönt a versenybí­róság.
Óvás benyújtására minden csapatnak az adott nap este 19.00 óráig, de legkésőbb a verseny eredményhirdetését megelőzően 12.00 óráig van lehetősége. A verseny résztvevői automatikusan elismerik, hogy a vitás esetekben alávetik magukat a versenybí­róság pártatlan döntésének.


Az első három csapat nyereménye versenyzőnként egy-egy kupa. Jutalmazzuk a legtöbb halat fogó csapatot és a legnagyobb halat fogó horgászt is. A kupán felüli értékes dí­jakat a verseny támogatói ajánlották fel.

VI. Záró rendelkezések
A verseny befejezésekor a horgászhelyet tisztán, rendezetten szabad elhagyni.


A rendezőség felhí­vja a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire. Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből figyelmeztetés után kizárásra kerül.


A Rendezőség a változtatás jogát fenntartja!


Az esetlegesen előforduló balesetekért és vagyoni károkért a rendezőség nem vállal felelősséget.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv általános előí­rásai, a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, valamint az Egyesület belső szabályzatai és a Versenybí­róság eseti döntései az irányadók.


A ví­zterületről és a benne található halakról az egyesület honlapján www.cvhe.hu tájékozódhatnak.


További információ: bojlisverseny@cvhe.hu


Sólyom Károly
06-209-130-230


Mester István
06-205-340-580


Benes Sándor (18 óra után)
06-305-636-616

Címkék: